skip to Main Content

WFFT Welcomes some Special Quests

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้การต้อนรับท่านเอกอัคราชทูตเบลเยียม, บราซิล, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, ปานามา และเปรูประจำประเทศไทย และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ คุณวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, คุณชมภู มฤติโชติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี และคุณโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ในวันแรกคุณเอ็ดวิน วีค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้มีโอกาสพาทุกท่านชมศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของเรา พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ แนวทางในการทำงานของมูลนิธิฯ และในวันที่สองมูลนิธิฯและแขกผู้มีเกียรติได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ทางมูลนิธิฯ หวังว่าจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตและหวังว่าจะได้พบคุณทุกท่านอีกครั้ง   Over the weekend we were honored to welcome the ambassadors to Thailand from Belgium, Brazil,…

Read More

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top