skip to Main Content

Agoda Volunteers Support the work of WFFT

Agoda ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือภารกิจของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

เรามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับน้ำใจจากทีมงาน Agoda มาเข้าเยี่ยมชม และร่วมศึกษางานในภาระกิจต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยใช้เวลาอยู่กับเราตลอดทั้งวัน ในโอกาสนี้ทางทีมงาน Agoda ยังได้แสดงความเมตตา ด้วยการบริจาคอาหารให้แก่บรรดาสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ อีกทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ สำหรับภารกิจของเรา นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันออกแรงทาสีคอกช้าง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดตา และตลอดบ่ายในวันนั้น เราได้พาทีมงาน Agoda เยี่ยมชมภารกิจของมูลนิธิฯ โดยมีคุณเอดวิน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ รวมถึงภาระหน้าที่ของเราในการช่วยเหลือ และดูแลสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เราขอแสดงความชื่นชม และขอขอบคุณด้วยความจริงใจ สำหรับทีมงาน Agoda ที่ได้แสดงน้ำใจ ความเมตตา และให้การสนับสนุนการช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่าในความดูแลของเราไว้ ณ โอกาสนี้

หากท่านหรือหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้โปรดติดต่อเราที่ info@wfft.org.

We welcomed a team of Agoda Volunteers for a day of learning and activities at WFFT. The Agoda Volunteers brought food donations for the animals and some equipment to help paint the new elephant enclosure. They were given a tour of our facilities by WFFT’s Founder Edwin and spent the afternoon taking part in activities. Thank you to the Agoda team for coming to help the animals.

If you and your place of work would like to join for a day helping animals and having fun please email info@wfft.org.

 

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top