skip to Main Content

WFFT Position Opening – Tour and Education Guide มลูนธิเิพอื*นสตัวป์่าเปิดรับสมคัรมคัคเุทศกด์า้นการศกึษา1ตําแหน่ง รายละเอยี ดของงาน

Job Description
WFFT runs a successful day trip program into which we welcome quests from all over the world to visit the WFFT Wildlife Rescue Centre to explore our centre and learn about the work we do. We are looking for a wildlife loving hardworking team player to join our dedicated team.
You would be working as part of a small team of dedicated wildlife enthusiasts and conservationists, living onsite at one the most active wildlife rescue centres in South East Asia. The main duty of the Tour and Education Guide is predominantly giving educational tours to guests but may also include running education work shops with school children, working on WFFT Animal Adoption Program, planning and coordinating volunteer day excursions, assisting with the care of the animals, and other administration work such as telephone bookings from guests and partners, and answering emails. WFFT has recently launched an Eco Lodge where we welcome guests to join us for the evenings. The Tour and Education guide will also be required to communicate and organize guest bookings prior to their arrival and take care of these guests during their stay throughout the evening and day time.
Main Responsibilities
• Welcoming guests and giving educational tours around the rescue centre
• Working in educational visits and programs for visiting school children
• Office administration work including making bookings via telephone or email
• Planning and coordinating volunteer day excursions such as trips to Thailand’s National
Parks
• Taking care of guests who join us for longer stays in the I-Love-Phants Eco Lodge
including evening and day time care, providing a friendly base for guests to call to. Desired Qualities
• Good English speaking and writing skills
• Interest in wildlife conservation
• Strong interpersonal skills
• Knowledge of issues surrounding wildlife conservation in South East Asia
• Proficiency in Microsoft Office
• Experience volunteering or working in South East Asia
• Experience working within the tour industry and with the education of school children Thai language skills would be an advantage
Monthly salary to be discussed during interview
1 day off per week plus 2 weeks annual leave
Other costs including accommodation, meals and visa are covered by WFFT
Please send a cover letter highlighting why you would be perfect for the position along with your resume to info@wfft.org
มลูนธิเิพอื*นสตัวป์่าเปิดรับสมคัรมคัคเุทศกด์า้นการศกึษา1ตําแหน่ง
รายละเอยี ดของงาน มลูนธิเิพอ*ืนสตัวป์่าประสบความสําเร็จในการดําเนนิกจิกรรมDaytripซง*ึทางมลูนธิิฯไดต้อ้นรับนักทอ่งเทยี*วจากทวั* ทกุมมุโลกทมี*าเยยี*มชมศนูยช์ว่ยเหลอืสตัวป์่ารวมถงึเรยีนรเู้รอ*ืงราวของสตัว์และงานทเี*ราทําปัจจบุนันนีPักทอ่งเทยี*ว ไดใ้หค้วามสําคญักบัการทอ่งเทย*ีวเชงิอนุรักษ์มากขนPึมลูนธิจิงึกําลงัมองหาผมู้ใีจรักสตัวป์่าพรอ้มทจ*ีะทมุ่เทแรงกาย แรงใจมารว่ มเป็นสว่ นหนงึ* ของเรา งานของคณุคอืสว่นหนงึ*ของทมีในการทมุ่เทเพอื*ชว่ยเหลอืและอนุรักษ์สตัวป์่าหนา้ทหี*ลกัของมคัคเุทศกท์ม*ีลูนธิคิอืการ ใหค้ วามรู ้ การศกึ ษาและถา่ ยทอดเรอื* งราวของสตั วป์ ่ าใหแ้ กน่ ักทอ่ งเทยี* ว การดําเนนิ งาน Workshop ใหก้ บั นักเรยี น การทํางานทเี*กยี*วกบัโครงการการรับอปุการะสตัวข์องมลูนธิฯิการประสานงานและวางแผนโปรแกรมทวัรท์เี*กยี*วขอ้ง

กบัสตัวใ์หแ้กอ่าสาสมคัรไดศ้กึษาเพม*ิเตมิงานธรุการเชน่การจองทวัรใ์หน้ักทอ่งเทยี*วและผบู้รจิาคการตอบอเีมล์ และยงั มที พี* ักทอี* ยภู่ ายในศนู ยช์ ว่ ยเหลอื สตั วป์ ่าทที* ํางานอยา่ งจรงิ จังมากทสี* ดุ ในภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉียงใต้ หนา้ ทคี* วามรับผดิ ชอบหลกั
•ตอ้นรับนักทอ่งเทยี*วและใหค้วามรโู้ดยรอบบรเิวณศนูยช์ว่ยเหลอืสตัวป์่า •ดําเนนิงานและจัดกจิกรรมทเี*กยี*วกบัการเยยี*มชมเพอ*ืการเรยีนรู้สําหรับบคุคลทว*ัไปและนักเรยีน •งานธรุการตา่งๆรวมถงึการจองทวัรท์างโทรศพัทแ์ละอเีมล์
• ตดิ ตอ่ และประสานงานใหก้ บั อาสาสมคั รทจ*ี องทวั ร์ เชน่ อทุ ยานแหง่ ชาติ คณุสมบตัขิองผสู้มคัร
• ความรดู ้ า้ นการพดู และเขยี นภาษาองั กฤษอยใู่ นเกณฑด์ ี
•มที กั ษะดา้นคอมพวิเตอรเ์ป็นอยา่งดี
• สนใจดา้ นการอนุรักษ์สตั วป์ ่ า •มคีวามรใู้นประเด็นตา่งๆทเ*ีกย*ีวขอ้งกบัการอนุรักษ์สตัวป์่าในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
• มปี ระสบการณก์ ารทํางานหรอื การเป็นอาสาสมคั รในภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉียงใต้ •มปีระสบการณก์ารทํางานทเี*กยี*วขอ้งกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทยี*วและการศกึษา
•หากพดู ภาษาไทยไดจ้ะไดร้ับการพจิ ารณาเป็นพเิศษ
อตั ราเงนิ เดอื นสามารถตกลงไดร้ ะหวา่ งการสมั ภาษณ์
วนั หยดุ 1 วนั ตอ่ สปั ดาห์ วนั หยดุ ประจําปี 2 สปั ดาห์
มที พี* ักพรอ้ มอาหาร 3 มอืP กรณุาสง่จดหมายสมคัรงานอธบิายรายละเอยีดวา่ทําไมถงึเหมาะสมกบัตําแหน่งนพีPรอ้มทงัPประวตัสิว่นตวัมาที* info@wfft.org

15241164_10153910700252657_3281760245541137154_n

Back To Top