skip to Main Content

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เปิดรับสมัคร มัคคุเทศก์ด้านการศึกษา 1 ตำแหน่ง

ลักษณะของงาน
รับผิดชอบในส่วนของการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวและดำเนินกิจกรรม Day trip รวมถึงการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้ความรู้ การศึกษาและถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์ป่าให้แก่นักท่องเที่ยว นักเรียน รวมถึงการช่วยดูแลโครงการการรับอุปการะสัตว์ของมูลนิธิฯ การประสานงาน และวางแผนโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ให้แก่อาสาสมัครได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม และช่วยในงานธุรการต่างๆ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของมูลนิธิ ทางเราจึงมองหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษา ไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
• ต้อนรับนักท่องเที่ยวและให้ความรู้ การศึกษาและถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ
• ดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Day trip การเยี่ยมชมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียน
• งานธุรการต่างๆ รวมถึงการจองทัวร์ทางโทรศัพท์และอีเมล์
• ติดต่อและประสานงานให้กับนักท่องเที่ยว/อาสาสมัครในการจองทัวร์ เช่น อุทยานแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• ช/ญ มีความรู้การสื่อสารด้านการ พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ทำงานเป็นทีมได้
• มีความสนใจ/มีความรู้ ด้านงานการอนุรักษ์สัตว์ป่า
• มีประสบการณ์การทำงานหรือการเป็นอาสาสมัครในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ถ้ามี
• มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการศึกษา/ถ้ามี

สวัสดิการ
•เงินเดือนสามารถตกลงได้ระหว่างการสัมภาษณ์
•วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ และวันหยุดพักร้อนประจำปี 1 สัปดาห์
•มีที่พักให้พร้อมอาหาร 3 มื้อ
•ประกันสังคม
หากสนใจ กรุณาส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวและคุณสมบัติของตนเองว่าทำไมถึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ เป็นภาษาอังกฤษ มาที่ info@wfft.org 

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top