skip to Main Content

Fun Facts Friday

Fun fact

“ เสือไฟ “ เป็นชื่อที่ถูกเรียกกันในประเทศไทยเเละพม่า เชื่อกันว่าเป็นสัตว์ในตำนานมีมนต์ดำทรงอำนาจ ขน เล็บ เเละ เขี้ยว จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องราง

หากผู้ใดได้ครอบครองจะสามารถป้องกันอันตรายจากมนุษย์เเละภูตผีปีศาจได้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ถูกล่าจนเกือบสูญพันธุ์

คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ
เยี่ยมชม > อาสาสมัคร > บริจาค
www.wfft.org

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top