skip to Main Content

Fun Facts Friday

Fun fact

“ เสือไฟ “ เป็นชื่อที่ถูกเรียกกันในประเทศไทยเเละพม่า เชื่อกันว่าเป็นสัตว์ในตำนานมีมนต์ดำทรงอำนาจ ขน เล็บ เเละ เขี้ยว จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องราง

หากผู้ใดได้ครอบครองจะสามารถป้องกันอันตรายจากมนุษย์เเละภูตผีปีศาจได้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ถูกล่าจนเกือบสูญพันธุ์

คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ
เยี่ยมชม > อาสาสมัคร > บริจาค
www.wfft.org

Back To Top